OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používání a ukládání informací

Souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, zpracovat, uchovávat, předávat a používat Vaše osobní údaje v souladu s našimi zásadami o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy za níže uvedeným účelem. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi zásadami o ochraně osobních údajů.

Pokud poskytujete ED&F Man Ingredients s.r.o. osobní údaje, máme zákonem danou povinnost, jakým způsobem můžeme Vaše data využívat. Informace musíme shromažďovat správně. To znamená, že Vám musíme vysvětlit, jak je budeme využívat a řekneme Vám, pokud budeme chtít předat informaci někomu dalšímu.

Obecně platí, že všechny osobní informace, které poskytnete firmě ED&F Man Ingredients s.r.o. budou uchovány a zpracovány pro naše vlastní interní obchodní účely. Nepředáváme nebo neprodáváme Vaše osobní údaje třetím stranám. Nicméně tyto informace poskytneme, pokud nám to bude nařizovat nebo povolovat zákon.

Pokud jste na stránce bonfier.cz upozorněni, že Vaše osobní údaje mohou být použity za účelem kontaktovat Vás kvůli „administrativním účelům“, znamená to, že Vás můžeme kontaktovat kvůli řadě věcem spojených s tím, že jste se k nám zaregistrovali. Například po Vás můžeme žádat, abyste zopakovali heslo nebo Vás upozornili, že služba byla pozastavena z důvodu údržby. Nebudeme Vás kontaktovat za účelem propagace, pokud s tím nebudete výslovně souhlasit během zaslání svých údajů na webových stránkách, nebo později, pokud si budete výslovně přát tyto propagační informace dostávat.

Jakými prostředky a jakým způsobem zpracováváte data

Informace o tom, v jakém rozsahu budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat, a komu mohou být údaje zpřístupněny.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat do té doby, dokud budete používat službu, o kterou jste zažádali, a odstraníme je, jakmile splní účel nebo v případě registrovaných služeb, jakmile si nebudete přát být nadále členem.

Můžeme sdílet informace v rámci naší společnosti. V některých případech bude nutné poslat informace i našim zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům a subdodavatelům. Odesláním Vašich osobních údajů výslovně souhlasíte se zpracováním a šířením údajů tímto způsobem.

Vzhledem ke globální povaze podnikání E D & F Man Ingredients s.r.o. můžeme předat Vaše osobní informace jiným členům skupiny ED&F Man, která mohou zahrnovat přenos Vašich osobních informací do zahraničí. V tomto oznámení jsme Vám nastínili kroky, abychom zlepšili bezpečnost Vašich informací, přesto si, prosím, uvědomte, že poskytnutím Vašich osobních informací výslovně souhlasíte s tím, že se mohou dostat do zahraničí.

Ujišťujeme Vás, že s veškerými osobními údaji, které nám poskytnete, nakládáme bezpečně a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Na základě Vaší písemné žádosti jsme ochotni poskytnout podrobnosti o jakýchkoli osobních informacích, které jste nám poskytli (může to být za malý poplatek), opravit osobní údaje a/nebo přestat využívat Vaše osobní údaje pro výše popsané účely. Můžeme Vás požádat o ověření Vaší totožnosti předtím, než to učiníme. Děláme to kvůli zajištění bezpečnosti vašich informací.

Pokud jste mladší 18 let, nemáte povoleno nám jakékoliv informace poskytnout.

Můžeme poskytovat hypertextové odkazy z této stránky na jiné webové stránky třetích stran. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na obsah těchto internetových stránek, a ne na ty stránky, na které poskytujeme odkaz.

Pokud se některé informace, které jste nám poskytly, stanou nepřesnými nebo obsoletními, nebo pokud máte nějaké dotazy týkající se tohoto prohlášení, obraťte se na nás prostřednictvím těchto stránek.

Potvrzujete, že jste byl informován o svých právech podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, především o tom, že máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na informace o účelu zpracování, kategoriích zpracování a povaze automatizovaného zpracování osobních údajů, sdělení příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, právo na vysvětlení, právo na opravu nebo doplnění nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů, dle povahy věci také na blokaci nebo likvidaci osobních údajů a případně další práva vyplývající z ust. § 12 a 21 tohoto zákona.